Kategorier


Under din tid på programmet ska du ha läst kurser inom ett antal olika områden som översiktligt beskrivs nedan.
Du ska ha läst minst the angivna poängantalet för att kunna ta ut din examen.


Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg

Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg

I examen ska ingå minst 67,5 hp baskurser inom matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg. Minst 12 hp inom området ska utgöras av baskurser inom datavetenskap.

Läs mer

Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling

Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling

I examen ska ingå minst 12 hp baskurser inom statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling. Detta område syftar till att ge en förståelse bl.a. för mätosäkerheter, feluppskattningar, hypotesprövningar och statistisk behandling av data.

Läs mer

Fysikalisk teori med tillämpningar

Fysikalisk teori med tillämpningar

I examen ska ingå minst 60 hp baskurser inom fysikalisk teori med tillämpningar. Dessa kurser påbörjas så smått i ettan för att sedan ta stor plats i tvåan och trean.

Läs mer

Allmänna ingenjörskurser

Allmänna ingenjörskurser

Syftet med dessa kurser är att stärka studentens kompetens inom områden som anses vara viktiga för den framtida yrkesrollen som civilingenjör. Inom allmänna ingenjörsområdet räknas både icke-tekniska kurser (t.ex. språk, ekonomi, juridik, entreprenörskap, projektledning, kvalitetsteknik, design och miljö), såväl som teknisk/naturvetenskapliga kurser av breddande karaktär utanför programmets ordinarie baskursutbud. Allmänna …

Läs mer

Profilkurs

Profilkurs

I examen ska ingå minst 45 hp profilkurser eller valbara kurser på avancerad nivå. Fördjupning sker vanligtvis under programmets tredje, fjärde och femte år. Möjligheterna att kombinera en personlig och unik profil är stora. Studenten kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera olika …

Läs mer

Projektkurs

Projektkurs

Definition av projektkurs. En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:

  • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare
  • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete …

    Läs mer


Projektkurs stor grupp

Projektkurs stor grupp

Denna kategori saknar en beskrivning.

Läs mer


Projektledning

Projektledning

Definition av projektledning. En kurs eller moment i projektledning syftar till att förmedla kunskap om teorier, modeller och verktyg för att driva och leda projekt i akademiska, industriella och administrativa sammanhang.

Läs mer

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

I ett hållbart samhälle får alla människor sina grundläggande behov tillgodosedda (social hållbarhet), utan att jordens naturresurser utarmas (ekonomisk hållbarhet) eller ekosystemtjänsterna förstörs (ekologisk hållbarhet). En hållbar utveckling leder samhället i riktning mot ökad hållbarhet. Typiska lärmål för kurser inom hållbar utveckling är t.ex.: Teknikens roll; naturresurser och ekosystemtjänster; människans …

Läs mer

Datavetenskap

Datavetenskap

Datavetenskap innefattar........

Läs mer

Examensarbete

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng. Syftet med examensarbetet är att studenten på ett både ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt ska planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt inom totala tidsramen av 20 arbetsveckor. Under examensarbetet får studenten i praktiskt arbete tillämpa och utveckla kunskaper och färdigheter som förvärvats under …

Läs mer

Avancerade kurser

Avancerade kurser

Denna kategori saknar en beskrivning.

Läs mer


Projektkurs sammanhängande

Projektkurs sammanhängande

För ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp ska

4-ca 8 studenter ingå i projektgruppen eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag eller motsvarande,
projektgruppens sammansättning inte vara självvald av studenterna.

Läs mer