Projektkurs


Definition av projektkurs. En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:

  • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare
  • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap
  • arbetet görs i en tillfälligt skapad projektorganisation
  • arbetet görs inom givna ramar avseende tid, resurs/kostnad och kvalitet/funktionalitet
  • roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik
  • arbetet utförs i grupper om minst 3 studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag. I undantagsfall kan examinator för kurser (i samråd med programansvarig) bevilja undantag från detta villkor.

För ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp ska

  • 4-ca 8 studenter ingå i projektgruppen eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag eller motsvarande,
  • projektgruppens sammansättning inte vara självvald av studenterna.