Adaptiv reglerteknik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


I denna kurs behandlas designmetoder och algoritmer för implementation av adaptiva regulatorer för system som kan modelleras med ordinära differentialekvationer, eller system av differentialekvationer, där parametrarna är okända. Kursen går även igenom rekursiva-minsta-kvadrat-algoritmer, MIT-regeln, Lyapunovs funktionsbaserade metod, och adaptiv referensreglering (MRAC). Numeriska implementationer studeras på detaljnivå. Kursen är uppdelad i två moment:

1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS).
Matematiska metoder för on-line parameteridentifiering för design av adaptiva regulatorer, samt adaptiva reglersystem analyseras, studeras och diskuteras.

2. Laboration och projekt, 3.0 hp (Laboratory and Project, 3.0 ECTS).
Praktiska färdigheter i programmering i Matlab/Simulink miljö av adaptiva regulatorer inhämtas via räkneövningar och handledda programmeringsuppgifter. Förmågan att utforma, implementera, simulera, dokumentera, och presentera adaptiva regulatorer bedömas via ett mindre projekt. Projektresultatet redovisas muntligt och skriftligt. Rapporten skall vara skriven enligt IMRAD struktur och dokumenterade MATLAB script skall lämnas in som separata filer.
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5EL246

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår