Artificiell intelligens - grunderna


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl klassisk AI (artificiell intelligens) som icke-klassisk AI. Den tar upp fundamentala förutsättningar, problem och utmaningar för AI även ur filosofiskt perspektiv. Följande ämnen behandlas: AI:s bakgrund och historia i huvuddrag. Fundamentala problem och utmaningar - realism, sprödhet, skalbarhet, realtidskrav, ramproblemet, homunculusproblemet, substratproblemet, symbolgrund, vardagskunskap, vardagsresonerande. Sökning - grunder: problem, lösning, tillståndsrum, bredden-först, djupet-först, heuristik, A*, lokal sökning och optimering. Kunskapsrepresentation: logik som uttrycksform (syntax och semantik för satslogik och predikatlogik). Agentparadigm: hierarkiska paradigmet, reaktiva paradigmet, hybridparadigm. Klassisk planering-exekvering, STRIPS, Shakey. Reaktiva agenter, Braitenbergvehiklar, subsumptionsarkitektur. Förkroppsligad kognition och situeradhet. Sensorik. Neurala nätverk: bakgrund och grunder. Artificiell evolution, genetiska algoritmer - kort introduktion. Multipla autonoma agenter, svärmintelligens, stigmergi, emergens. Lärande - kort introduktion. Grundläggande spelteori: nollsummespel, variabelsummespel, samarbete och konflikt. Komplexa system och cellulära automater.

Förutom de kurser som finns angivna som förkunskapskrav ska man även ha avklarat minst två års studier av ett program som totalt omfattar minst 120 hp (så t.ex. Teknisk fysik som omfattar 300 hp).
Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5DV124

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår