Avancerade material


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Denna kurs behandlar egenskaper hos avancerade material och nanomaterial av intresse för tekniska tillämpningar (såsom polymerelektronik, solceller, tillverkning på nanometerskala, biomimetiska material osv) Kursen kommer bland annat att behandla mekaniska, optiska, termiska och elektriska egenskaper hos ett flertal teknologiskt viktiga material, t ex kolnanorör, grafen, halvledande polymerer och metaller. Tyngdpunkten i kursen ligger på hur nanostruktur påverkar ett materials egenskaper och hur detta kan utnyttjas i ett flertal avancerade teknologiska tillämpningar, till exempel kommer kursen att behandla skillnader mellan kristallina (ordnade) och amorfa (oordnade) material och hur deras nanostruktur resulterar i specifika egenskaper inom olika avancerade teknologiska material (polymerer, metaller, kompositmaterial, halvledare, kolnanorör, grafen osv). Vi kommer även att diskutera varför och hur dessa material används i olika applikationer och vilka metoder som används för att producera komponenter med nanometerdimensioner (nanoteknologi).

Kursen hade tidigare kurskod 5FY155.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info