Datastrukturer och algoritmer (C)


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar grundläggande abstrakta datatyper, grundläggande algoritmer, komplexitetsanalys, tillämpningsexempel och olika problemlösningsansatser. Under kursen används programspråket C.

Grundläggande abstrakta datatyper som behandlas är bland andra lista, stack, kö, träd, mängd, graf och tabell. Datatypernas informella och formella specifikationer, generella egenskaper och användningsområden liksom olika implementationsmöjligheter och deras specifika egenskaper behandlas. Vidare behandlas grundläggande algoritmer förknippade med olika abstrakta datatyper, deras komplexitet och karakteristiska egenskaper för typiska problem (till exempel sökning, sortering och traversering). Komplexitetsanalys av algoritmerintroduceras och man lär sig beskriva resultatet av en sådan analys med hjälp av Ordo-notation. Grundläggande problemlösningsstrategier behandlas, till exempel divide and conquer, brute force, greedy och dynamisk programmering.

Teoridelarna i kursen tillämpas genom problemlösning (att konstruera algoritmer) och programmering (att överföra algoritmer till källkod i ett programspråk). Färdigheter som testning, felsökning och dokumentation övas. Komplexitet hos enkla algoritmer undersöks.

När kursen ges som programkurs för Teknisk fysik (läsperiod 4) ges den till största delen via nätet med mycket få obligatoriska träffar. Observera att kurstillfället i läsperiod 4 bara är sökbar som programkurs, inte fristående.
Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5DV149

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår