Ej programkurs - Datorgrafik och visualisering - Måste tillgodoräknas


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Observera att denna kurs inte ingår i Teknisk fysiks utbildningsplan. Det innebär att ett större ansvar ligger på dig som student att försäkra dig om att allt går rätt till. Lägg särskilt märke till att:
* för att få räkna kursen till någon av examenskategorierna (till exempel Allmänna ingenjörsområdet eller Projektkurs) måste du ansöka om att få tillgodoräkna dig kursen samt få detta beviljat.
* när du söker till kursen på antagning.se måste du fylla i att du söker kursen som en fristående kurs, inte programkurs.

Mer info om tillgodoräknande: http://www.physics.umu.se/student/tekniskfysik/blanketter/


Kursen behandlar grunderna inom 2- och 3-dimensionella grafiska metoder och tillämpningar av dessa i grafisk programvara. Kursen består av två moment. Moment 1, Datorgrafik, 4.5 högskolepoäng. Momentet behandlar de olika stegen i att översätta en scenbeskrivning till renderad bild. Algoritmer och modeller för geometriska projektioner, transformationer och koordinatsystem, parametriska kurvor, fastställande av synliga linjer och ytor, färgteori, texturmappningar och ljussättning tas upp. Moment 2, Grafikprogrammering, 3 högskolepoäng. Inom momentet övas programmeringsteknisk färdighet i att använda ett programbibliotek såsom OpenGL tillsammans med C eller C++ för grafisk programmering i 2D och 3D.

Förutom de kurser som anges som förkunskapskrav ska man även ha minst två års avklarade studier.
Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5DV111

Kategorier
Datavetenskap 7,5

Spår