Ej programkurs - Datorintensiva statistiska metoder - Måste tillgodoräknas


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Observera att denna kurs inte ingår i Teknisk fysiks utbildningsplan. Det innebär att ett större ansvar ligger på dig som student att försäkra dig om att allt går rätt till. Lägg särskilt märke till att:
* för att få räkna kursen till någon av examenskategorierna (till exempel Allmänna ingenjörsområdet eller Projektkurs) måste du ansöka om att få tillgodoräkna dig kursen samt få detta beviljat.
* när du söker till kursen på antagning.se måste du fylla i att du söker kursen som en fristående kurs, inte programkurs.

Mer info om tillgodoräknande: http://www.physics.umu.se/student/tekniskfysik/blanketter/


Kursen behandlar den statistiska teorin för stokastisk simulering (Monte Carlo-metoder) och andra datorintensiva statistiska metoder, dvs. metoder som används för att lösa problem som är svåra att angripa med analytiska metoder. I kursen behandlas generering av slumptal från olika fördelningar och integralskattning med feluppskattning. Vidare ingår variansreducerande metoder såsom användande av antitetiska variabler, kontrollvariabler, betingning och stratifierad sampling. Stor vikt läggs vid metoder för simulering av Poisson-processer för att ge möjlighet till simulering av kö- och lagersystem. Slutligen behandlas metoder för att konstruera konfidensintervall och utföra hypotesprövning via icke-parametrisk och parametrisk bootstrap, för såväl en- som tvådimensionella data. Genom hela kursen ligger stort fokus på att implementera de metoder som behandlas med hjälp av lämplig programvara, såsom Matlab, R eller C.

Kursen kan räknas som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.

Denna kurs hade tidigare kurskoden 5MS036.

Info
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5MS063

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår