Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


En kombinationskurs som läses av de som läser kombinerad teknisk fysik och sjukhusfysikerexamen fr.o.m. 2021 och framåt som består av kurserna:

Hållbar utveckling i strålningsmiljö 7,5hp, 5RA029
Vad menas egentligen med hållbar utveckling? Är det något ingenjören behöver bry sig om eller är frasen bara en fluga? För att du som individ, det lokala samhället, det medelstora företaget och den globala industrijätten ska kunna fortsätta utvecklas i en riktning som tar hänsyn till kommande generationer måste det ske på ett hållbart sätt. I denna kurs kommer du att få en kunskapsmässig grund till begreppet hållbar utveckling ur ett perspektiv anpassat till dig som ingenjör. Kursen utgår från din utbildning och tillsammans lär vi oss förstå hur man med olika styrmedel och metoder kan arbeta i teknikutvecklingens front med ett helhetsperspektiv. Vi kommer att angripa några av konceptets moraliska dilemman och resonera kring dessa ur olika parters synvinkel. Du kommer även att få insikt i hur globala aktörer som internationella organisationer, multinationella företag och offentlig verksamhet arbetar principiellt och praktiskt för ett hållbart samhälle, och lär dig använda verktyg som i dag är vanliga inom näringsliv och offentlig sektor för att analysera miljö och klimatpåverkan under olika faser av en produkts livscykel. Kursen ger också grundläggande kunskap om strålning i vår miljö tex. från kärnkraft, slutförvar, mark och byggnadsmaterial, där också risker och strategier vid riskuppskattning kommer att belysas. I kursen kommer du att få välja ett teknikområde som du tillsammans med dina gruppmedlemmar följer och belyser ur olika aspekter genom hela kursen i tex. case, paneldebatter och övningar.

Projekt i strålningsmiljö 3hp, 5RA032
Kursen ger en fördjupning inom området strålningsmiljö där studenterna i projektform undersöker och fördjupar sig inom ett valt område.

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 10,5
Nivå Grundläggande
Kod RA000

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 10,5
Projektkurs 3,0
Hållbar utveckling 7,5

Spår