Kärnfysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens ger grundliga teoretiska och experimentella kunskaper om atomkärnans egenskaper, radioaktiva nukliders produktion och sönderfall och ger en god grund för fortsatta studier inom kärn- och strålningsfysik och kärnenergiområdet.

Kursen omfattar följande:
Kärnmodeller, experimentella metoder för bestämning av kärnradien, dess laddnings- och materiefördelning. Kärnkrafternas räckvidd, kärnans bindningsenergi samt separationsenergier för neutroner och protoner.
Vidare omfattar kursen olika typer av sönderfall, seriesönderfall och de ekvationer som beskriver dessa. Sönderfallstyper som behandlas är beta-minus, beta-plus, alfa, elektroninfångning, konversionselektroner, gammaemission, proton och neutron emission. Beta- och alfasönderfall behandlas teoretiskt. Absorption av atomära elektroner i kärnan. Överföring av kärnans överskottsenergi till atomära elektroner. Produktion av radionuklider, bromsstrålning, karakteristiska fotoner och Auger elektroner. Kursen ger också en introduktion till icke-förstörande studier av prover genom gammaspektroskopi. Vidare diskuteras fission och energiutvinning genom fission. Olika typer av acceleratorer, relevanta för kärnstudier, studeras inom kursen. I kursen behandlas också neutroner, deras roll vid fission samt vid produktion av radionuklider.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA039

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår