Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens fördjupar den studerandes kunskaper om sjukhusfysikerns praktiska yrkesutövning.

Kursen ger praktisk insikt i arbetsuppgifter som förekommer för sjukhusfysiker både inom radioterapi och diagnostisk radiologi. Kritisk granskning och utvärdering av sina erfarenheter utgör en viktig del av kursen. Inhämtande av kunskaper och färdigheter sker självständigt och ska följa den projektplan som satts upp i samarbete med handledare. I kursen ingår ett eller flera mindre projekt.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- detaljerat redogöra för sjukhusfysikerns arbetsuppgifter och ansvarsområden
- arbeta självständigt som sjukhusfysiker
- beskriva olika aspekter av det ansvar som arbetet innebär

Kursen redovisas i en skriftlig rapport som ska innehålla en kritisk granskning och utvärdering av de erfarenheter som kursen gett. Rapporten ska även redovisas muntligt.
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 12,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA041

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 12,5
Avancerade kurser 12,5

Spår