Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen kan genomföras när som helst under året.

Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskaplig fakultets krav för projekt. Den student som är intresserad av att genomföra kursen ska skicka ett projektförslag till kursansvarig, för godkännande. Av förslaget ska framgå vad som ska göras, hur det ska göras och av vilka det ska göras. Projektet ska syfta till förbättring av civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik. Målet är att studenten ska tillägna sig praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs i praktiken. Efter genomgången kurs ska den studerande ha utvecklat sin:

-förmåga till problemidentifiering,
-förmåga att på ett strukturerat sätt planera, genomföra och redovisa ett självständigt kvalitetsarbete inom civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik,
-förståelse av vad utbildningskvalitet innebär,
-förmåga att argumentera för alternativa lösningar till ett problem.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 3,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY161

Kategorier
Projektkurs 3,0
Allmänna ingenjörskurser 3,0

Spår