Mätmetoder och strålningsdetektorer


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger teoretiska och experimentella kunskaper om den joniserande strålningens detektering och ett gott mättekniskt kunnande. Kursen omfattar mätning av små strömmar och laddningar, pulshöjdsanalys, statistik och dödtidskorrektioner. Gas-, scintillations- och halvledardetektorer behandlas liksom neutrondetektorer mm. Vidare behandlas gammaspektroskopi och experimentell bestämning av aktivitet inklusive lågaktivitetsmätningar. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen är obligatorisk för sjukhusfysikerexamen.

Förkunskapskravet Atom och kärnfysik 7.5 hp kan bytas ut mot Kärnfysik 7.5 hp eller Industriell strålningsfysik 7.5 hp.