Modellering inom robotik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kinematiska och dynamiska modeller, nödvändiga för att beskriva rörelsen hos mekaniska system, behandlas ingående. Ingenjörsmatematik tillämpas i stor omfattning, och kursen varvas med teori, laborationsmoment, seminarieuppgifter, samt ett mindre projektarbete. Metoder och modeller illustreras med hjälp av simuleringar och experiment.

Kursen uppdelas i fyra moment:
1. Teori, 3.5 hp (Theory, 3.5 ECTS).
Teoridelen syftar till brett kunnande och avsevärt fördjupat kunnande inom robotik och matematisk modellering av mekaniska system.
2. Laboration, 2.0 hp (Laboratory, 2.0 ECTS).
I detta moment ingår ett antal laborationer vars syfte är att implementera, tillämpa, reflektera över samt tolka resultat och data. Momentet baseras på de kunskaper och metoder som presenteras i kursens teoridel.
3. Seminarium, 0.5 hp (Seminar, 0.5 ECTS).
Detta moment består i att i seminarieform muntligt och skriftligt presentera lösningar till valda problem inom robotikmodellering.
4. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).
Detta moment består av ett projektarbete som till stor del handlar om att planera, genomföra, studera, och utvärdera ett projekt som utförs mot ett mekaniskt system utrustat med sensorer.Studenten tränas även i sin förmåga att kritiskt granska sitt eget och andras arbeten, t.ex. via bedömningsmatriser. Studenten skall även kritiskt granska och utvärdera robotik- och automationslösningar ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv.
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5EL254

Kategorier
Avancerade kurser 7,5
Profilkurs 7,5
Projektkurs 1,5

Spår