Optimal reglering av linjära system


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen syftar till att genom diskussion lära ut olika matematikbaserade tekniker och metoder som används i modern reglerteknik samt hur optimal, robusta, och multivariabla reglermetoder och algoritmer har utvecklats för syntes av regulatorer för linjära dynamiska system. Kursen behandlar även metoder som används för att bedöma stabiliteten och robustheten för linjärt återkopplade system med olika störningar och osäkerheter i systembeskrivningen. Två populära designtekniker, H-2 (LQR) och H-infinity tas upp i detalj.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS).
Matematiska metoder för prestandaanalys och utformning av linjära slutna system med flera regulator- och störnings ingångar och flera utgångar studeras.
2. Laborationer och projekt, 3.0 hp (Laboratory and Project, 3.0 ECTS).
Praktiska färdigheter i Matlab/Simulink programmering av optimala och robusta regulatorer erhålls genom övningar och guidade programmeringsuppgifter. Förmågan att utforma, genomföra, simulera, och dokumentera återkopplade regulatorer genomförs genom ett mindre projekt. Projektresultaten presenteras muntligt och skriftligt. Rapporten ska skrivas enligt IMRAD-struktur och dokumenterade MATLAB-skript lämnas in som separata filer.
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5EL140

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår