Projekt i medicinsk strålningsfysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen fördjupar den studerandes kunskaper om praktisk yrkesutövning inom den medicinska strålningsfysiken. Kursen ger praktisk insikt i de arbetsuppgifter som förekommer för sjukhusfysiker både inom radioterapi och diagnostisk radiologi. Att kritiskt granska och utvärdera sina erfarenheter utgör en viktig del av kursen. Inhämtande av kunskaper och färdigheter sker självständigt och ska följa den projektplan som satts upp i samarbete med handledare. I kursen ingår ett eller flera mindre projekt.
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 15,0
Nivå Avancerad
Kod 5RA014

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 15,0
Avancerade kurser 15,0

Spår