Riskanalys inom strålbehandling


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen genomförs i projektform. Genom självstudier, handledning, intervjuer och deltagande vid de olika momenten som ingår i strålbehandling göra en riskanalys av strålbehandlingskedjan. I riskanalysen ingår riskanalys av informations- och arbetsflöden samt analys av data för kalibrering av en linjäraccelerator.

Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i den befintliga organisationen på strålterapiavdelningen. Studenterna förväntas identifiera de olika informationskällorna, informationstolkarna och befintliga kontrollmekanismerna. Denna information sammanställs på ett strukturerat sätt och analyseras. Kursen innehåller ett antal föreläsningar som ger en introduktion till de riskanalysverktyg som används frekvent inom sektorn. Tyngdpunkten läggs på Fault Tree Analysis (FTA) och Action Error Analysis (AEA).

Målet är att bedöma relevansen och tillräckligheten hos de kontrollmekanismer som finns implementerade idag och föreslå kompletteringar.

Kursen omfattar två moment
1. Riskanalys, 5 hp
2. Slutredovisning, 2,5 hp (genomförs efterföljande hösttermin)

Kursen är obligatorisk för en sjukhusfysikerexamen.