Statistik för tekniska fysiker


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Moment 1 (5 hp): Grundläggande sannolikhets- och statistikteori med speciell tonvikt på tekniska tillämpningar.Begreppen sannolikhet, diskret och kontinuerlig slumpvariabel, sannolikhetsfunktion, täthetsfunktion, fördelningsfunktion, väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians och korrelation definieras. Vidare behandlas de i tekniska sammanhang vanligast förekommande standardfördelningarna med speciell tonvikt på normalfördelningen, fördelningar för linjärkombinationer av oberoende slumpvariabler med och utan normalfördelningsantagande (tillämpning av centrala gränsvärdessatsen) samt approximationer av väntevärden och varians för icke-linjära funktioner av slumpvariabler.
Begreppen punktskattning, väntevärdesriktighet, effektivitet, hypotes, signifikansnivå, styrka, typ I- och II-fel, förkastelseområde, p-värde och konfidensgrad definieras.
t-, Chi 2- och F-fördelningarna tillämpas vid hypotesprövning och intervallskattning för ett och två stickprov. I kursen behandlas även teckentest, Wilcoxons rangsummetest samt grunderna i enkel och multipel regressionsanalys.

Moment 2: (0,5 hp) Datorlaborationer med statistisk programvara.
Moment 3 (0,5 hp) Kommunikation av statistiska resultat.