Strålningsbiologi och strålskydd


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens ger grundläggande kunskaper om strålningens biologiska verkan och risker från cellnivå till människa samt fördjupade kunskaper om strålskydd för joniserande och icke-joniserande strålning, svensk strålskyddslagstiftning, internationella rekommendationer och praktisk strålskyddsteknik.
Kursen omfattar kromosombrott och reparationsmekanismer liksom somatiska och genetiska strålskador. Vidare behandlas metoder för persondosimetri, strålskyddsmätningar samt hantering av radioaktiva ämnen.
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA010

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår