Studentkonferens i elektronik och mekatronik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Denna kurs ger en introduktion till vetenskapligt skrivande som resulterar i ett konferensbidrag inom elektronik och mekatronik vilket i slutet av kursen presenteras muntligt på en minikonferens. Kursen består bland annat av planering av eget arbete, formulering av avgränsad fråga, undersökande studier, vetenskapligt skrivande, gransknings arbete, muntlig och skriftlig presentation, samt utvärdering av det egna arbetet.

Kursen är uppdelad i fem moment:
1. Projektplanering, 1.0 hp (Project planning, 1.0 ECTS).
Denna del består i att formulera en avgränsad frågeställning/ämne som skall behandlas och studeras under kursen. Val av aktuell frågeställning skall motiveras och referenser till tidigare arbeten skall finnas med.

2. Enkätstudie, 1.0 hp (Survey, 1.0 ECTS).
Detta moment i kursen tar upp samhälleliga och etiska aspekter kring forskning och utveckling. Här skapas ett frågeformulär som ställs till samhällsmedborgare och svaren sammanställs och utvärderas.
3. Vetenskapligt skrivande, 4.0 hp (Scientific writing, 4.0 ECTS).
Detta moment består i att öva upp färdigheten i vetenskapligt skrivande, detta genom att skriva ett utkast till ett konferensbidrag samt det slutgiltiga konferensbidraget.
4. Granskningsarbete, 0.5 hp (Review, 0.5 ECTS).
Detta moment består i att öva upp färdigheten och förmågan i att granska konferensbidrag efter uppsatta granskningsregler, och återkoppla resultaten muntligt och skriftligt.
5. Muntlig presentation, 1.0 hp (Oral presentation, 1.0 ECTS).
Detta moment består i att planera och genomföra en muntlig presentation, och även agera opponent på andras arbeten baserad på en förgranskning.
Ger behörighet
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5EL258

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår