Tillämpad dosimetri


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger fördjupade kunskaper i moderna metoder för inmätning och kontroll av acceleratorer för strålbehandling. Kursen omfattar strålningsdosimetri för externa terapistrålkällor, speciellt med inriktning på fotoner och elektroner samt parametrar som påverkar strålfältets utseende och spektralfördelning. Även strålfält med protoner och lätta joner tas upp. Vidare behandlas internationella dosimetriprotokoll och kalibrering av icke absolutmätande dosimetrar liksom användning av luft- och vätskejonkammare, Fricke, diod, film m.m. för inmätning och kontroller av terapistrålkällor. Kursen omfattar också dosimetri kring brachyterapi strålkällor.

Kursen är obligatorisk för en sjukhusfysikerexamen.

Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 5,0
Nivå Avancerad
Kod 5RA021

Kategorier
Profilkurs 5,0
Avancerade kurser 5,0

Spår