Nanoteknik och avancerade material


Denna profil ger en grundläggande förståelse för hur diverse avancerade material kan tillämpas som superkondensatorer, organisk elektronik, solceller, och supraledare. Profilen innefattar också en fördjupning i olika typer av nanostrukturerade material, såsom fullerener, kolnanorör, grafen, kvantprickar. Denna fördjupning är av både teoretisk och experimentell karaktär och ett fokus ligger på att starkt integrera dessa kunskaper. Frågeställningar såsom, "hur bulkmaterial ändrar sina egenskaper när deras storlek närmar sig nanometerområdet", "hur elektrontransport sker i nanomaterial" och hur gränsskikt mellan olika nanomaterial kan påverka deras fysikalisk/kemiska egenskaper" är centrala i profilen. Flera kurser behandlar också diverse experimentella tekniker som används för att förstå och karakärisera dessa material, samt tekniker såsom litografi, tunnfilmsframställning och våtkemiska metoder som används för att framställa olika typer av nanostrukturer.

Nanoteknik är ett område under snabb utveckling, både vad gäller forskning och i vårt samhälle. Ett antal mindre företag växer fram som baserar sin verksamhet på nanoteknik, och nanotekniken får också snabbt fäste i många större företags produkter. Grundläggande forskning drar också nytta av att man i allt högre utsträckning kan studera processer på molekylär/atomär skala. Arbetsmarknaden är god inom detta område, men svår att precisera eftersom nanotekniken används brett inom områden som sträcker sig från medicin till bilindustri. En bra överblick över olika företag och institut som sysslar med nanoteknik kan hittas under följande länk: http://swednanotech.com/
Nanoteknik och avancerade material

Nanoteknik och avancerade material

Rekommenderade kurser